Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 5:1-8 in Aguacateco

Help us?

Josué 5:1-8 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Itzun bantz, yi quibital yi e' wi'tz cyajcawil yi e' amorreo yi ate' jalajicy' tzaj yi a' Jordán, nintzun e' xobtz. Ncha'tz e' ban yi e' wi'tz cyajcawil yi e' aj Canaán yi najlche' naka'jil yi mar Mediterráneo. Na nin quibit, yi ẍe'n cunin ban Kataj tan cabse'n cu'n yi a' Jordán, yi quicy'e'n tzaj yi e' xonl Israel tibaj. Qui'ct nintzun oc cyajaltz tan makle'n chiwutz na wi'nin chixobe'n scyetz.
2 Ej, ite'n nin tiempa'tz yi tlol Kataj tetz Josué: “Banaj cobox c'ub yi chin cchilu' nin tz'an wi'. Nin banwe' circuncidar junt tir yi e' xonl Israel yi qui banij che' circuncidar.”
3 Inin tzun tulej Josué-tz. Toque'n tzun i'-tz tan banle'n cobox c'uba'tz. Nintzun octz tan chibanle'n circuncidar yi e' yaj wi ju'wtz Aralot.
4 Oc Josué tan chibanle'n circuncidar, na cyakil yi e' yaj yi nsken tz'ak chiyob yi cyele'n tzaj Egipto, nsken chiquim le ama'l tz'inunin tu'.
5 Na cyakil yi e'a'tz yi e' el tzaj Egipto banijche' circuncidar, poro nsken chiquim. Ma yi e' yi e' itz'ij te yi ca'wunak yob, yi e'a'tz yi nchixon le ama'l tz'inunin tu', qui banijche' circuncidar.
6 E' xon ca'wunak yob le ama'la'tz tz'inunin tu' tan paj yi quinin chiban tane'n yi tajbil Ryos. Nin cho'n e' quime'n cyakil yi e' yi nsken tz'ak chiyob yi cyele'n tzaj Egipto. Ya'stzun ntulej Ryos tan qui quilol wutz yi balaj ama'l yi suk i' scyetz chimam chite'.
7 Ma yi chicy'ajl yi e'a'tz, ya'stzun yi oc Josué tan chibanle'n circuncidar. Na cho'n quitz'e'n cyera'tz tbe'. Nin ya'stzun chixel yi e' yi banijche' circuncidar yi nsken chiquim.
8 Yi chibaje'n circuncidar chicyakil yi yaja'tz. Ta'ste'nin e' cyaje't cyentz jalen cu'n yi tule'n yos scyuch'.