Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 4

Josué 4:9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Poro te yi ntaxk chicy' tzi a' Jordán, nintzun oc Josué tan wekle'n junt muyc tan coblajt c'ub, le xo'mbil a' kale e' xcye' cu'nt yi e' pale' tu yi caẍa'. Nin iẍnin wekije't yi c'uba'tz jalu'.

Read Josué 4Josué 4
Compare Josué 4:9Josué 4:9