Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 4:9 in Aguacateco

Help us?

Josué 4:9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 Poro te yi ntaxk chicy' tzi a' Jordán, nintzun oc Josué tan wekle'n junt muyc tan coblajt c'ub, le xo'mbil a' kale e' xcye' cu'nt yi e' pale' tu yi caẍa'. Nin iẍnin wekije't yi c'uba'tz jalu'.