Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 4:8-12 in Aguacateco

Help us?

Josué 4:8-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

8 I nintzun cyuleja'tz, quib yi tal Josué scyetz. Nintzun je' tzaj chicy'al coblaj c'ub le xo'mbil a'. Jujun c'ub te jujun k'u'j xonl Israel. Nintzun ben quicy'altz kale atit chicampament. Nin cu' chiwekoltz, chi tal Kataj tetz Josué.
9 Poro te yi ntaxk chicy' tzi a' Jordán, nintzun oc Josué tan wekle'n junt muyc tan coblajt c'ub, le xo'mbil a' kale e' xcye' cu'nt yi e' pale' tu yi caẍa'. Nin iẍnin wekije't yi c'uba'tz jalu'.
10 Ma yi e' pale'a'tz yi q'uil tetz yi caẍa', e' cyaj cyentz le xo'mbil a', jalen yi quicy'e'n tzaj yi e' mas xonl Israel, quib yi talnak Kataj tetz Josué. Bnix cyakil cyak'un quib yi tal Moisés tetz Josué. Ej nin lajke'l nin quicy'e'n tzajtz.
11 Yi chibaje'nicy' tzaj, kalena's tzun quicy'e'n tzaj yi e' pale' tu yi caẍa'. Nintzun e' cu'-t bajxok ẍchiwutz yi e' xonl Israel.
12 Ncha'tz yi e' xonl Rubén, scyuch' yi e' xonl Gad, nin yi junt k'u'j xonl Manasés, e' bajx cu'ntz tan quich'eye'n yi e' mas chixonl, chi yi talnak Moisés scyetz. Ej nin cy'a'n len chima'cl cya'n tetz oyintzi' yi chibene'n tan quich'eye'n yi chixonl.