Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 4:4-9 in Aguacateco

Help us?

Josué 4:4-9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Inin tzun tulej Josué-tz quib yi a'lchij tetz. Chije'n tzun xtxa'ol coblaj yaj, jun te jujun k'u'j xonl Israel.
5 Nin ben tloltz scyetz: “Quibene'nkwok nicy'al yi xo'mbil a' kale txiclche't yi e' pale' tu yi caẍa', kale atit yi ca'wl Kataj. Nin palwok tzaj jujun c'ub te jujun. Xomok cyen tu' tajlal te coblaj k'u'j o' yi o' xonl kamam Israel.
6 Yi coblaj c'uba'tz xconk sketz tan banle'n jun muyc tetz jun techl sbne' opon tunintz. Nin tzantzaj yil chijak yi e' kanitxa' yi mbi na elepont yi jun muyca'tz,
7 ba'n tzun kaltz scyetz: ‘Yi muyque'j na ẍchaj yi ẍe'n ban yi kicy'e'n tzaj wi a' Jordán. Bajx ticy'e'n tzaj yi caẍa'. Ma ticy'e'n tzaj, nintzun cu' jatxol tib yi a'. Ya'stzun xac yi coblaj c'uba'tz tan tule'n tx'akx tkac'u'l yi ẍe'n cunin ban yi kicy'e'n tzaj wi a' Jordán,’ ko'ch sbne',” stzun Josué bantz scyetz.
8 I nintzun cyuleja'tz, quib yi tal Josué scyetz. Nintzun je' tzaj chicy'al coblaj c'ub le xo'mbil a'. Jujun c'ub te jujun k'u'j xonl Israel. Nintzun ben quicy'altz kale atit chicampament. Nin cu' chiwekoltz, chi tal Kataj tetz Josué.
9 Poro te yi ntaxk chicy' tzi a' Jordán, nintzun oc Josué tan wekle'n junt muyc tan coblajt c'ub, le xo'mbil a' kale e' xcye' cu'nt yi e' pale' tu yi caẍa'. Nin iẍnin wekije't yi c'uba'tz jalu'.