Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 4:4-19 in Aguacateco

Help us?

Josué 4:4-19 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Inin tzun tulej Josué-tz quib yi a'lchij tetz. Chije'n tzun xtxa'ol coblaj yaj, jun te jujun k'u'j xonl Israel.
5 Nin ben tloltz scyetz: “Quibene'nkwok nicy'al yi xo'mbil a' kale txiclche't yi e' pale' tu yi caẍa', kale atit yi ca'wl Kataj. Nin palwok tzaj jujun c'ub te jujun. Xomok cyen tu' tajlal te coblaj k'u'j o' yi o' xonl kamam Israel.
6 Yi coblaj c'uba'tz xconk sketz tan banle'n jun muyc tetz jun techl sbne' opon tunintz. Nin tzantzaj yil chijak yi e' kanitxa' yi mbi na elepont yi jun muyca'tz,
7 ba'n tzun kaltz scyetz: ‘Yi muyque'j na ẍchaj yi ẍe'n ban yi kicy'e'n tzaj wi a' Jordán. Bajx ticy'e'n tzaj yi caẍa'. Ma ticy'e'n tzaj, nintzun cu' jatxol tib yi a'. Ya'stzun xac yi coblaj c'uba'tz tan tule'n tx'akx tkac'u'l yi ẍe'n cunin ban yi kicy'e'n tzaj wi a' Jordán,’ ko'ch sbne',” stzun Josué bantz scyetz.
8 I nintzun cyuleja'tz, quib yi tal Josué scyetz. Nintzun je' tzaj chicy'al coblaj c'ub le xo'mbil a'. Jujun c'ub te jujun k'u'j xonl Israel. Nintzun ben quicy'altz kale atit chicampament. Nin cu' chiwekoltz, chi tal Kataj tetz Josué.
9 Poro te yi ntaxk chicy' tzi a' Jordán, nintzun oc Josué tan wekle'n junt muyc tan coblajt c'ub, le xo'mbil a' kale e' xcye' cu'nt yi e' pale' tu yi caẍa'. Nin iẍnin wekije't yi c'uba'tz jalu'.
10 Ma yi e' pale'a'tz yi q'uil tetz yi caẍa', e' cyaj cyentz le xo'mbil a', jalen yi quicy'e'n tzaj yi e' mas xonl Israel, quib yi talnak Kataj tetz Josué. Bnix cyakil cyak'un quib yi tal Moisés tetz Josué. Ej nin lajke'l nin quicy'e'n tzajtz.
11 Yi chibaje'nicy' tzaj, kalena's tzun quicy'e'n tzaj yi e' pale' tu yi caẍa'. Nintzun e' cu'-t bajxok ẍchiwutz yi e' xonl Israel.
12 Ncha'tz yi e' xonl Rubén, scyuch' yi e' xonl Gad, nin yi junt k'u'j xonl Manasés, e' bajx cu'ntz tan quich'eye'n yi e' mas chixonl, chi yi talnak Moisés scyetz. Ej nin cy'a'n len chima'cl cya'n tetz oyintzi' yi chibene'n tan quich'eye'n yi chixonl.
13 At lo' ca'wunak mil chixone'n yi e'a'tz yi list quitane'n tan oyintzi', nin cho'n bajxche' swutz yi caẍa' tetz Kataj. Cho'n tzun cyopone'ntz wi ẍk'ajlaj naka'jil Jericó.
14 Te yi tiempa'tz, jale'n nintzun ban mas k'ej Josué ẍchiwutz yi xonl Israel tan Kataj. Cyek ẍchi' Josué, chi e' ban tan teke'n ẍchi' Moisés yi itz' tzaj i'.
15 Ma yi quicy'e'n tzaj cyakil yi e' xonl Israel jalajicy' tzaj yi a' Jordán, nintzun tal Kataj tetz Josué:
16 “Alaj scyetz yi e' pale' tan chije'n tzaj tkambil a' tu yi caẍa' tetz yi trat.”
17 Cawune'nin tzun Josué scyetz yi e' pale'a'tz tan chije'n tzaj.
18 Itzun bantz, yi chije'n tzaj yi e' pale', nintzun xe'tij junt tir yi a' tan xo'n le xo'mbil.
19 Le lajuj tajlal yi bajx xaw tetz yi yob, ya'stzun yi quicy'e'n yi e' xonl Israel wi a' Jordán. Cho'n tzun bnixe'n chicampament le ama'l Gilgal yi at swutze'l tzaj Jericó.