Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 4:21 in Aguacateco

Help us?

Josué 4:21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

21 Yi wi't bnixe'n, nintzun tal scyetz cyakil yi e' tanum: “Yil chijak yi kanitxa' tzantzaj yi mbi na elepont yi cobox c'ube'j,