Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 4:20-22 in Aguacateco

Help us?

Josué 4:20-22 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Nin cho'n je'n wekol Josué yi coblaj c'uba'tz yi saj quicy'al le xo'mbil a' Jordán.
21 Yi wi't bnixe'n, nintzun tal scyetz cyakil yi e' tanum: “Yil chijak yi kanitxa' tzantzaj yi mbi na elepont yi cobox c'ube'j,
22 ba'n tzun kal scyetz yi ẍe'n cu'n ban yi kicy'e'n tzaj wi a' Jordán.