Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 4:12-20 in Aguacateco

Help us?

Josué 4:12-20 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

12 Ncha'tz yi e' xonl Rubén, scyuch' yi e' xonl Gad, nin yi junt k'u'j xonl Manasés, e' bajx cu'ntz tan quich'eye'n yi e' mas chixonl, chi yi talnak Moisés scyetz. Ej nin cy'a'n len chima'cl cya'n tetz oyintzi' yi chibene'n tan quich'eye'n yi chixonl.
13 At lo' ca'wunak mil chixone'n yi e'a'tz yi list quitane'n tan oyintzi', nin cho'n bajxche' swutz yi caẍa' tetz Kataj. Cho'n tzun cyopone'ntz wi ẍk'ajlaj naka'jil Jericó.
14 Te yi tiempa'tz, jale'n nintzun ban mas k'ej Josué ẍchiwutz yi xonl Israel tan Kataj. Cyek ẍchi' Josué, chi e' ban tan teke'n ẍchi' Moisés yi itz' tzaj i'.
15 Ma yi quicy'e'n tzaj cyakil yi e' xonl Israel jalajicy' tzaj yi a' Jordán, nintzun tal Kataj tetz Josué:
16 “Alaj scyetz yi e' pale' tan chije'n tzaj tkambil a' tu yi caẍa' tetz yi trat.”
17 Cawune'nin tzun Josué scyetz yi e' pale'a'tz tan chije'n tzaj.
18 Itzun bantz, yi chije'n tzaj yi e' pale', nintzun xe'tij junt tir yi a' tan xo'n le xo'mbil.
19 Le lajuj tajlal yi bajx xaw tetz yi yob, ya'stzun yi quicy'e'n yi e' xonl Israel wi a' Jordán. Cho'n tzun bnixe'n chicampament le ama'l Gilgal yi at swutze'l tzaj Jericó.
20 Nin cho'n je'n wekol Josué yi coblaj c'uba'tz yi saj quicy'al le xo'mbil a' Jordán.