Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 4:10-24 in Aguacateco

Help us?

Josué 4:10-24 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Ma yi e' pale'a'tz yi q'uil tetz yi caẍa', e' cyaj cyentz le xo'mbil a', jalen yi quicy'e'n tzaj yi e' mas xonl Israel, quib yi talnak Kataj tetz Josué. Bnix cyakil cyak'un quib yi tal Moisés tetz Josué. Ej nin lajke'l nin quicy'e'n tzajtz.
11 Yi chibaje'nicy' tzaj, kalena's tzun quicy'e'n tzaj yi e' pale' tu yi caẍa'. Nintzun e' cu'-t bajxok ẍchiwutz yi e' xonl Israel.
12 Ncha'tz yi e' xonl Rubén, scyuch' yi e' xonl Gad, nin yi junt k'u'j xonl Manasés, e' bajx cu'ntz tan quich'eye'n yi e' mas chixonl, chi yi talnak Moisés scyetz. Ej nin cy'a'n len chima'cl cya'n tetz oyintzi' yi chibene'n tan quich'eye'n yi chixonl.
13 At lo' ca'wunak mil chixone'n yi e'a'tz yi list quitane'n tan oyintzi', nin cho'n bajxche' swutz yi caẍa' tetz Kataj. Cho'n tzun cyopone'ntz wi ẍk'ajlaj naka'jil Jericó.
14 Te yi tiempa'tz, jale'n nintzun ban mas k'ej Josué ẍchiwutz yi xonl Israel tan Kataj. Cyek ẍchi' Josué, chi e' ban tan teke'n ẍchi' Moisés yi itz' tzaj i'.
15 Ma yi quicy'e'n tzaj cyakil yi e' xonl Israel jalajicy' tzaj yi a' Jordán, nintzun tal Kataj tetz Josué:
16 “Alaj scyetz yi e' pale' tan chije'n tzaj tkambil a' tu yi caẍa' tetz yi trat.”
17 Cawune'nin tzun Josué scyetz yi e' pale'a'tz tan chije'n tzaj.
18 Itzun bantz, yi chije'n tzaj yi e' pale', nintzun xe'tij junt tir yi a' tan xo'n le xo'mbil.
19 Le lajuj tajlal yi bajx xaw tetz yi yob, ya'stzun yi quicy'e'n yi e' xonl Israel wi a' Jordán. Cho'n tzun bnixe'n chicampament le ama'l Gilgal yi at swutze'l tzaj Jericó.
20 Nin cho'n je'n wekol Josué yi coblaj c'uba'tz yi saj quicy'al le xo'mbil a' Jordán.
21 Yi wi't bnixe'n, nintzun tal scyetz cyakil yi e' tanum: “Yil chijak yi kanitxa' tzantzaj yi mbi na elepont yi cobox c'ube'j,
22 ba'n tzun kal scyetz yi ẍe'n cu'n ban yi kicy'e'n tzaj wi a' Jordán.
23 Nin ba'n katxol scyetz yi ẍe'n cu'n makxe'n yi tzanla' tan Kataj yi kicy'e'n tzaj, chi banak i' scye'j kamam kate' yi quicy'e'n tzaj wi Cyak Mar.
24 Nin tan yi xtxolbila'se'j, tz'elpon chitxum cyakil yi e' wunak yi ate' bene'n tzi'n wi munt te yi ẍchamil yi ketz Kataj. Tajwe'n bin tan kak'ol k'ej i' sbne' opon tunintz,” stzun Josué bantz scyetz cyakil yi e' tanum.