Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 3:9-10 in Aguacateco

Help us?

Josué 3:9-10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 Bene'n tzun tlol Josué scyetz yi e' tanum: “Chisajku' tan tbite'n yi yol Kataj yi kaRyosil yi swale' scyeru'.
10 Yil chibenu' ẍchiwutzu', tz'elepon chitxumu' tetz yi bajxij yi kaRyosil skawutz, yi kaRyosil yi itz' nin tetz. Na tz'ocopon i' tan chilaje'n len cyakil yi e' aj Canaán swutzak chi'ama'l, yi e' hitita, scyuch' yi e' heveo, scyuch' yi e' ferezeo, scyuch' yi e' gergeseo, scyuch' yi e' amorreo, scyuch' yi e' jebuseo.