Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 3:7 in Aguacateco

Help us?

Josué 3:7 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

7 Tlol tzun Kataj tetz Josué: “I bin jalu' Josué, sbne' opon tunintz sjalok mas ak'ej wa'n ẍchiwutz yi atanum. Nin tz'elepon chitxum tetz yi xomchin tzawe'j, chi banakin te Moisés.