Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 3:4-15 in Aguacateco

Help us?

Josué 3:4-15 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 ”Tajwe'n chixomninu' wutz coc yi caẍa'a'tz na qui cyajske'nu' yi be' kalel kicy'e't. Poro qui'c rmeril tan cyocomponu' mero wutz coc yi caẍa'. Ma na tajwe'n tan cyaje'n cyen jun kilómetro ẍchixo'lu' tu yi caẍa'a'tz.”
5 Ncha'tz tal Josué yi xtxolbile'j scyetz yi e' tanum: “Chixanse' quibu', na ek, ẍchaje' Kataj jun chin milawr skawutz.”
6 Ncha'tz tal i' scyetz yi e' pale': “Chipalninu' yi caẍa', nin ba'n chicy'u' wi a'. Chibajxoku' ẍchiwutz yi e' mas katanum,” stzun Josué. Ya'tz nintzun cyulejtz, nin ben chipalol yi caẍa'. Nin e' bajx cu'ntz ẍchiwutz yi e' mas xonl Israel.
7 Tlol tzun Kataj tetz Josué: “I bin jalu' Josué, sbne' opon tunintz sjalok mas ak'ej wa'n ẍchiwutz yi atanum. Nin tz'elepon chitxum tetz yi xomchin tzawe'j, chi banakin te Moisés.
8 Ncha'tz, ba'n ẍcawunin scyetz yi e' pale' yi palol tetz yi caẍa'. Alaj scyetz yil chopon tzi a' Jordán, tajwe'n tan chixcyewe'n cu'n xe a',” stzun Kataj bantz tetz Josué.
9 Bene'n tzun tlol Josué scyetz yi e' tanum: “Chisajku' tan tbite'n yi yol Kataj yi kaRyosil yi swale' scyeru'.
10 Yil chibenu' ẍchiwutzu', tz'elepon chitxumu' tetz yi bajxij yi kaRyosil skawutz, yi kaRyosil yi itz' nin tetz. Na tz'ocopon i' tan chilaje'n len cyakil yi e' aj Canaán swutzak chi'ama'l, yi e' hitita, scyuch' yi e' heveo, scyuch' yi e' ferezeo, scyuch' yi e' gergeseo, scyuch' yi e' amorreo, scyuch' yi e' jebuseo.
11 Tz'elepon chitxumu' tetz yi xomij Kataj yi kaRyosil ske'j, yil quilu' yil bajxij yi caẍa' skawutz yi jun caẍa'a'tz kale atit yi quiwel yi yol i'. Yi jun Kataj a'tz i' taw cyakil ama'l bene'n tzi'n wi munt.
12 ”Ma jalu', tajwe'n chisicy'e'nu' coblaj yaj ẍchixo'lu'. Jun te jujun k'u'j xonl Israel.
13 Na yil copon yi quikan yi e' pale' yi cy'anl tetz yi caẍa'a'tz xe a', copon jatxol tib yi a' ẍchuc. Nin stanek yi a' yi na elu'l, nin smole' tib,” stzun Josué bantz.
14 Icy'e'n tzaj nintzun e' ban yi e' xonl Israel swutz yi ama'l kale ate't. Nin e' bajx cu'n yi e' pale' yi palol tetz yi caẍa'.
15 Yi cyule'n stzi' a' Jordán, nintzun e' bajx cu'n yi e' pale' yi q'uil tetz yi caẍa' xe a'. (Te yi tiempa'tz nim te'j yi a' na i'tz k'alaj.)