Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 3:3 in Aguacateco

Help us?

Josué 3:3 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 “Yil quilninu' yil tz'icy' yi caẍa' kale atit yi quiwel yol Kataj yi kaRyosil, ba'n chixomninu' wutz coc. Na tz'icy'pon chicy'al yi e' pale' yi e' xonl Leví.