Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 3:2-6 in Aguacateco

Help us?

Josué 3:2-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 Ej nin yi ticy'e'n yi ox k'eja'tz, nintzun e' ben yi chibajxom tan talche'n yi ca'wle'j scyetz:
3 “Yil quilninu' yil tz'icy' yi caẍa' kale atit yi quiwel yol Kataj yi kaRyosil, ba'n chixomninu' wutz coc. Na tz'icy'pon chicy'al yi e' pale' yi e' xonl Leví.
4 ”Tajwe'n chixomninu' wutz coc yi caẍa'a'tz na qui cyajske'nu' yi be' kalel kicy'e't. Poro qui'c rmeril tan cyocomponu' mero wutz coc yi caẍa'. Ma na tajwe'n tan cyaje'n cyen jun kilómetro ẍchixo'lu' tu yi caẍa'a'tz.”
5 Ncha'tz tal Josué yi xtxolbile'j scyetz yi e' tanum: “Chixanse' quibu', na ek, ẍchaje' Kataj jun chin milawr skawutz.”
6 Ncha'tz tal i' scyetz yi e' pale': “Chipalninu' yi caẍa', nin ba'n chicy'u' wi a'. Chibajxoku' ẍchiwutz yi e' mas katanum,” stzun Josué. Ya'tz nintzun cyulejtz, nin ben chipalol yi caẍa'. Nin e' bajx cu'ntz ẍchiwutz yi e' mas xonl Israel.