Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 3:15 in Aguacateco

Help us?

Josué 3:15 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 Yi cyule'n stzi' a' Jordán, nintzun e' bajx cu'n yi e' pale' yi q'uil tetz yi caẍa' xe a'. (Te yi tiempa'tz nim te'j yi a' na i'tz k'alaj.)