Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 3:10-17 in Aguacateco

Help us?

Josué 3:10-17 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Yil chibenu' ẍchiwutzu', tz'elepon chitxumu' tetz yi bajxij yi kaRyosil skawutz, yi kaRyosil yi itz' nin tetz. Na tz'ocopon i' tan chilaje'n len cyakil yi e' aj Canaán swutzak chi'ama'l, yi e' hitita, scyuch' yi e' heveo, scyuch' yi e' ferezeo, scyuch' yi e' gergeseo, scyuch' yi e' amorreo, scyuch' yi e' jebuseo.
11 Tz'elepon chitxumu' tetz yi xomij Kataj yi kaRyosil ske'j, yil quilu' yil bajxij yi caẍa' skawutz yi jun caẍa'a'tz kale atit yi quiwel yi yol i'. Yi jun Kataj a'tz i' taw cyakil ama'l bene'n tzi'n wi munt.
12 ”Ma jalu', tajwe'n chisicy'e'nu' coblaj yaj ẍchixo'lu'. Jun te jujun k'u'j xonl Israel.
13 Na yil copon yi quikan yi e' pale' yi cy'anl tetz yi caẍa'a'tz xe a', copon jatxol tib yi a' ẍchuc. Nin stanek yi a' yi na elu'l, nin smole' tib,” stzun Josué bantz.
14 Icy'e'n tzaj nintzun e' ban yi e' xonl Israel swutz yi ama'l kale ate't. Nin e' bajx cu'n yi e' pale' yi palol tetz yi caẍa'.
15 Yi cyule'n stzi' a' Jordán, nintzun e' bajx cu'n yi e' pale' yi q'uil tetz yi caẍa' xe a'. (Te yi tiempa'tz nim te'j yi a' na i'tz k'alaj.)
16 Yi chicwe'n pone'n xe a' nintzun cu' cabsal tib yi a' yi na elu'l. Tircu'n cwe'n makol tib jalen le tnum Adán, yi at naka'jil yi ama'l Saretán. Ma yi a' yi sken wi't el, cho'n stzaje'n pon le yi mar yi chin c'a' nin tan atz'um nka yi Mar Muerto. Ya'stzun bantz yi cwe'n jatxol tib yi a' Jordán, nin yi quicy'e'n tzaj yi e' xonl Israel. Cho'n tzun quicy'e'n tzaj swutz yi tnum Jericó.
17 Ma yi e' pale' yi q'uil tetz yi caẍa' cho'n e' cwe'n txiclok nicy'al yi tkambe'n a' yi nsken skej. Cho'n e' cyaje'n cyentz, jalen cu'n quicy'e'n tzaj cyakil yi e' xonl Israel jalajicy' tzaj. Skejenle'n tzun yi ama'l kale e' icy' tzit yi xonl Israel.