Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 2:5-13 in Aguacateco

Help us?

Josué 2:5-13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Akale'nt cuntu' nche'l, te yi ntaxk jopxij yi e'chk sawan. Ncha'tz qui na wil alo' ncha'jnint. Poro yi nink chiben chanu' tan chitz'amle'n, ẍchitx'amxok cyanu', stzun Rahab ban scyetz.
6 Poro nsken che' tew i' yi cob yaja'tz wi ca'l. Na cho'n cyoque'ntz ta'n jak' e'chk tkan lino yi at wi ca'l tan skejse'n.
7 Chibene'n tzun yi e' ẍchakum rey tan chitz'amle'n klo'. Cho'n chibene'n tul yi be' yi na opon tzi Jordán kale na chicy'e't wunak. Watok cunin tzun che'l tzaj yi e' sanlara'tz yi jopxe'nt yi e'chk puertil yi tnum.
8 Itzun bantz, te yi ntaxk chiwit yi e' xk'ukwil, nintzun je' Rahab wi ca'l tan yol scyetz. Itzun taltz:
9 —Na wocsaj yi ak'ijt yi e'chk ama'le'j scyeru' tan yi cyeru' chiRyosilu'. Cha'stzun te wi'nin na kaxob scyeru'. Na cyakil yi o' yi najlcho' tzone'j, jalt nin tan kaquime'n tan xo'w.
10 Ncha'tz kubitnak yi ẍe'n cunin skeje'n yi Cyak Mar ẍchiwutzu' tan Ryos yi cyele'n tzaju' Egipto. Nin kubitnak yi mbi cu'n bajij scye'j Sehón tu Og yi cob chireyil yi e' amorreo yi najlche' jalajcy'en yi a' Jordán. Ja kubit yi ja che'l cu'n cya'nu' swutz.
11 ”Yi kubital yi xtxolbila'tz, nintzun o' bisuntz ta'n. Cya'l jun yi nink nimsaj c'u'l tan xcyewe'n cu'n ẍchiwutzu' tan oyintzi', na ja el katxum tetz yi cyAjcawilu', yi chiRyosilu', i' taw yi tcya'j tu yi wuxtx'otx'.
12 ”Ma jalu' bin, chibne'u' jun pawor swetz, chi mimban wetz scye'ju'. Cyale'u' swetz swutz cu'n chiRyosilu' yi quil chinquim cyanu' cyuml yi e' intaj scyuch' yi e' wutzicy yil chu'lu' tan oyintzi' tzone'j. Ej nin cyak' cyenu' jun techl swetz, bantz k'ukewe'n inc'u'l scye'ju'.
13 Ncha'tz nink chiclax intaj tu intxu', scyuch' yi e' inxibin tu yi e' mas wutzicy, scyuch' cyakil yi e' inxonl. Ko' chicole'u' bin tk'ab quimichil, stzun Rahab bantz scyetz.