Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 2:15-24 in Aguacateco

Help us?

Josué 2:15-24 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 Yi ca'l Rahab cho'n at wi tapij yi at solte'j yi tnum Jericó. Cho'n tzun chicwe'n tzaj yi e' xk'ukwila'tz tan Rahab te akwil.
16 Poro yi ntaxk chicu' tzaj, nintzun taltz scyetz: —Cho'n chibenku' wi'wtz, bantz quil chijalu' cyak'un yi e' yi na chitzan tan chijoyle'nu'. Cyewe' quibu' wi'wtz tetz ox k'ej, jalen cu'n yil chipakxij yi e' yi nche'l tan chijoyle'nu', kalena's tzun chicy'ajtu' chibe'u', stzun Rahab ban scyetz.
17 Cyaje'n tzun cyaloltz tetz Rahab: —Ntyoẍtu'. Nkaje'n ketz, poro kelepon cu'n te kayol yi ja wi't cyaj kasukil teru'.
18 I bin jalu', tbit tzaju' kayole'j: Yil ku'l tzaj tan oyintzi' tzone'j, ba'n c'alquenu' yi jun akwile'j, yi cyak yubil, te yi wentanu'il yi ca'lu' kale kelpone't. Nin ba'n chimol quibu' xe ca'lu', scyuch' yi e' taj xtxu'u', tu yi e' stzicyu' nin yi e' xonl yi taju'.
19 Alchok scyetz yil tz'el solte'j yi ca'lu', squimok, nin qui'c ketz kapaj te'j kol quim, ma na i' ajpaj te'j. Poro ko at jun sketz ketz yil tz'oc tan chibiyle'n yi e' yi ate' xe ca'lu', o' tzun ajpajtz sbne'.
20 Poro ncha'tz kol talu' katziblal, qui't kaban tane'n yi nkasuk teru', che'ch yi e' xk'ukwila'tz bantz tetz Rahab.
21 —Ba'n, chij Rahab. Nintzun e' jatx quibtz. Yi chicwe'n tzaj, nintzun oc c'alol Rahab yi jun akwila'tz te yi wentanu'il yi ca'l i'.
22 Inti yi e' xk'ukwila'tz cho'n chibene'ntz wi'wtz, nin cho'n cya'te'n tetz ox k'ej tan ew ib xo'l tze'. Ma yi e' sanlar yi na chitzan tan chijoyle'n nin e' pakxij junt tir tnum na cya'l e' jale't.
23 Ma yi ticy'e'n yi ox k'eja'tz, nintzun e' cu' tzaj wi'wtz, nin e' cy'ajt chibe' tan quicy'e'n wi a'. Kalena's tzun cyopone'ntz te Josué. Yi cyopone'n, nin baj chitxolil tetz Josué cyakil yi e'chk takle'n yi mbajij scye'j.
24 Itzun cyaltz: —Ja wi't tak' Kataj cyakil yi e'chk ama'l sketz, na ja kil yi wi'nin na chixob yi e' wunak sketz.