Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 2:11 in Aguacateco

Help us?

Josué 2:11 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

11 ”Yi kubital yi xtxolbila'tz, nintzun o' bisuntz ta'n. Cya'l jun yi nink nimsaj c'u'l tan xcyewe'n cu'n ẍchiwutzu' tan oyintzi', na ja el katxum tetz yi cyAjcawilu', yi chiRyosilu', i' taw yi tcya'j tu yi wuxtx'otx'.