Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 24:9-10 in Aguacateco

Help us?

Josué 24:9-10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 Ncha'tz ban Balac, yi cy'ajl Zipor, chireyil yi e' aj Moab. Nin oc tan oyintzi' tzite'j. Nin oc chiyol tu Balaam, yi cy'ajl Beor tan icunse'n klo'.
10 Poro quinin wak' ama'l tetz, ma na ja wak' ibanl. Nin ala' tir nxclaxwok wa'n.