Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 24:5-7 in Aguacateco

Help us?

Josué 24:5-7 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Cho'n ate'-tz Egipto yi e' bene'n inchakol Moisés tu Aarón tan chicolpene'l tzaj. Nin ja chilo'on yi e' aj Egipto wa'n. Tircu'n e' quime'n yi bajx chicy'ajl wa'n. Kalena's tzun cyele'n liwr yi e' itaj itxu'.
6 Yi cyele'n tzaj Egipto, nin yi cyopone'n tzi Cyak Mar, nintzun e' saj xomok yi e' sanlar cwent Egipto tan chitz'amle'n klo'. Yi e' sanlara'tz cy'a'n len e'chk care't tu chej cya'n tetz oyintzi'.
7 Cyoque'n tzun yi e' itaj tan jakle'n ẍch'eybil cyetz swetz. Cwe'n tzun jun chin tz'o'tz wa'n ẍchixo'l, scyuch' yi e' aj Egiptoja'tz. Nintzun saj inkojol yi mar squibaj yi e' aj Egipto. Ej, nin sak cu'n tziwutzwok yi mbi mbajij scye'j. ”Ej, nin ncha'tz, nim tiemp ncxonwok tul yi ama'l tz'inunin tu',