Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 24:3-17 in Aguacateco

Help us?

Josué 24:3-17 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Poro nin je' intxa'ol yi Abraham, te yi najlij i' tzi tzanla'a'tz, nin ja saj incy'al tzone'j le ama'l Canaán. Ja je' impuc'sal yi xonl i', nin ja jal yi bajx cy'ajl i' wa'n yi na bi'aj Isaac.
4 Ma tetz Isaac, ja wak' cob cy'ajl i' yi i'tz Jacow nin Esaú. Nintzun wak' yi wi'wtz Seir tetz Esaú tan najewe'n swutz. Ma tetz Jacow scyuch' yi e' xonl, cho'n tzun chibene'ntz Egipto.
5 Cho'n ate'-tz Egipto yi e' bene'n inchakol Moisés tu Aarón tan chicolpene'l tzaj. Nin ja chilo'on yi e' aj Egipto wa'n. Tircu'n e' quime'n yi bajx chicy'ajl wa'n. Kalena's tzun cyele'n liwr yi e' itaj itxu'.
6 Yi cyele'n tzaj Egipto, nin yi cyopone'n tzi Cyak Mar, nintzun e' saj xomok yi e' sanlar cwent Egipto tan chitz'amle'n klo'. Yi e' sanlara'tz cy'a'n len e'chk care't tu chej cya'n tetz oyintzi'.
7 Cyoque'n tzun yi e' itaj tan jakle'n ẍch'eybil cyetz swetz. Cwe'n tzun jun chin tz'o'tz wa'n ẍchixo'l, scyuch' yi e' aj Egiptoja'tz. Nintzun saj inkojol yi mar squibaj yi e' aj Egipto. Ej, nin sak cu'n tziwutzwok yi mbi mbajij scye'j. ”Ej, nin ncha'tz, nim tiemp ncxonwok tul yi ama'l tz'inunin tu',
8 jalen cu'n yi ncxu'lwok swutz yi chi'ama'l yi e' amorreo yi ate' swutz len yi tzanla' Jordán. Yi e' wunaka'tz ja cho'c tan oyintzi' tzite'j, poro ja wak' ama'l tzitetz tan ixcyewe'n scye'j, nin tan itetzal yi cyetz chi'ama'l, na ja chimbajxij tziwutzwok tan chixite'n cu'n.
9 Ncha'tz ban Balac, yi cy'ajl Zipor, chireyil yi e' aj Moab. Nin oc tan oyintzi' tzite'j. Nin oc chiyol tu Balaam, yi cy'ajl Beor tan icunse'n klo'.
10 Poro quinin wak' ama'l tetz, ma na ja wak' ibanl. Nin ala' tir nxclaxwok wa'n.
11 Icy'e'n tzaj tzun ibanwok wi tzanla' Jordán, nin ja cxu'lwok jalen Jericó, nin yi e' aj Jericója'tz e' oc tan oyintzi' tzite'j, poro ja wak' ama'l tzitetz tan ixcyewe'n scye'j. Ncha'tz ja wak' ama'l tzitetz tan ixcyewe'n scye'j yi e' amorreo, scyuch' yi e' ferezeo, scyuch' yi e' aj Canaán, scyuch' yi e' hitita, scyuch' yi e' gergeseo, scyuch' yi e' heveo, nin yi e' jebuseo.
12 Ma yi e' amorreo scyuch' yi chireyil, ja che'l ojk tan xo'w, na ja chixcon jun c'oloj xux wak'un tan chilaje'n len. Cha'stzun te quinin xcon yi ima'cl tetz oyintzi', ma na in nchilajun len.
13 Cha'stzun te in mmak'on yi e'chk balaj cojbil tzitetz yi quinin ncxak'ujwok tan banle'n ba'n tetz. Nin ncha'tz yi e'chk balaj tnum in mmak'on tzitetz. Ej, nin yi balaj tx'otx' kale atixe't jalu', kale atit wi'nin uva tu oliw, nk'e'tz axwok awal tetz. Poro in mmak'on tzitetz,” stzun Ryos bantz, chij Josué scyetz yi e' xonl Israel.
14 Ncha'tz tal Josué scyetz: —Cha'stzun te e'u' intanum, cyeke'u' ẍchi' Ryos, nin chixconku' tetz, tetz cu'n cyalma'u', nin tetz cu'n chichamilu'. Quil cho'cu' tan chic'u'laje'n e'chk ryos yi apart, chi banake' yi e' kamam kate' yi ate' tzaj stzi tzanla' Eufrates, nin yi ate' tzaj Egipto. Ma na mas balaj yil cho'cu' tan c'u'laje'n yi Kataj yi kaRyosil.
15 Poro ko qui na cyaju' chixomu' te Kataj, ba'n bin chitxa'e'nu' ninin jalcu'n yi na' scyetz jun chiryosilu' sbne'. Tajwe'n tan bixewe'n cyanu' kol chixomu' te yi e'chk ryos yi xomnake' yi e' kamam kate' te'j, yi najlche' tzaj tzi tzanla' Eufrates, nko na cyaju' chixomu' te chiryosil yi e' amorreo yi ate' tzone'j. Chin tajwe'n cunin yil chitxa'e'nu'. Poro yi in wetz, tu yi innajal kaxomok te Kataj, nin skabne' tane'n yi tetz tajbil, chij Josué bantz scyetz yi e' xonl Israel.
16 —Qui'. Quil kak' ama'l te yi xtxolbile'j, yi nink kilcyen yi Kataj yi kaRyosil tan kaxome'n te junt ryos.
17 Na yi Kataj yi kaRyosil, i' o' elsan tzaj scyuch' yi e' kamam kate' jak' chica'wl yi e' aj Egipto, yi ocnake' tan kabuchle'n. Nin ja ẍchaj i' yi e'chk balaj milawr sketz. Ncha'tz, ja ko' q'uicy'lej i' te yi nkaxom tzaj ẍchixo'l yi e' mas wunak.