Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 24

Josué 24:28-33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
28Cawune'nin tzun Josué tan cyaje'n lakak chi'ama'l.
29Le coboxt k'ej yi wi't baje'n yi xtxolbila'tz, quime'n nin tzun ban tetz Josué yi ẍchakum Ryos. Yi Josuéja'tz, i' cy'ajl Nun. Ej, nin at i' tul jun cient tu lajuj yob yi quime'n.
30Cho'n tzun mukxe'n i'-tz le yi tetz ama'l yi at Timnat-sera, yi at wi'wtz cwent yi chi'ama'l yi e' xonl Efraín. Yi ama'la'tz cho'n at xlaje'n yi wi'wtz Gaas.
31Te yi itz' tzaj Josué, cyakil cu'n yi e' xonl Israel e' xom te yi ca'wl Kataj. Ej nin ncha'tz, te yi nsken quim i', e' xome't te yi ca'wl Kataj, na itz'e't yi e' wi' banl wi', yi e' yi i'lon tetz yi e'chk milawr yi banak Ryos scye'j.
32Ma yi wankil yi k'ajtzun Ẍep, yi saj chicy'al yi e' xonl Israel Egipto, cho'n mukxe'ntz le ama'l Siquem. Yi jun ama'la'tz i'tz yi lok'nak yi k'ajtzun taj i', yi Jacow, tan jun cient piẍ sakal. Cho'n lok'ol i' scyetz yi e' cy'ajl Hamor yi taj Siquem. Poro yi tele'n tiemp, cho'n cyaje'n cyen yi jun ama'la'tz ẍchik'ab yi e' xonl Ẍep.
33Ncha'tz quim Eleazar yi cy'ajl Aarón. Cho'n tzun mukxe'n cyen i'-tz le xtx'otx' Finees, yi cy'ajl i'. Cho'n at yi jun ama'la'tz wi'wtz kale najlche't yi e' xonl Efraín.

Read Josué 24Josué 24
Compare Josué 24:28-33Josué 24:28-33