Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 24:20-27 in Aguacateco

Help us?

Josué 24:20-27 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Kol quil cyenu' Kataj tan chixome'nu' te junt ryos, jun cu'n yol tz'ul chicawsu' ta'n. Ẍche'lk cu'nu' swutz. Qui'c na ban ko nsken ẍchaj i' yi banl scyeru', stzun Josué scyetz.
21 —Qui'c rmeril tan kabnol yi xtxolbila'tz, na yi o' ketz skaxomok te Kataj yi kaRyosil, che'ch bantz.
22 —E' te'nu' stiw te yi chiyolu' yi ja wi't chisuku', yi chixomoku' te Kataj, stzun Josué scyetz. —Qui'c na ban, o' stiw te kayol, che'ch bantz.
23 —Ko ya'tz, chij Josué scyetz chicy'ajlen binu' yi e'chk chiryosilu' yi at scyuch'u'. Nin chixomoku' te Kataj. Chibne'u' tajbil i' tetz cu'n cyalma'u', na i' yi kaRyosil yi o' xonl Israel, stzun Josué bantz.
24 —Yi o' ketz kocopon jak' ca'wl Kataj. Nin kocopon tan banle'n yi tajbil i' tetz cu'n kalma', che'ch bantz chicyakil.
25 Ta'ste'nin le ama'la'tz, nin ite'n nin k'eja'tz, bnix jun chitrat Josué scyuch' yi e' mas xonl Israel swutz Ryos. Nin tal Josué e'chk ca'wl tu e'chk ley scyetz.
26 Cho'n tzun cwe'n stz'ibal cyakil yi e'chk ca'wla'tz tul yi liwr kale atit yi e'chk ca'wl Ryos. Ncha'tz nin je' xtxicbal Josué jun chin wutzile'n c'ub tzak' yi jun wi' bakch yi at xlaj yi ama'l yi wi'nin xanil.
27 Nintzun taltz scyetz cyakil yi e' xonl Israel: —E'u' intanum, yi jun c'ube'j, xconk sketz tetz jun techl, nin tetz stiw te cyakil yi mbi ntal Kataj sketz. I'tz jun stiw sbne' tan qui chisubulu' Ryos, nin tan cyele'n cunu' te yi chiyolu' yi ja wi't chisuku' tetz, stzun Josué scyetz.