Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 24:14-17 in Aguacateco

Help us?

Josué 24:14-17 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

14 Ncha'tz tal Josué scyetz: —Cha'stzun te e'u' intanum, cyeke'u' ẍchi' Ryos, nin chixconku' tetz, tetz cu'n cyalma'u', nin tetz cu'n chichamilu'. Quil cho'cu' tan chic'u'laje'n e'chk ryos yi apart, chi banake' yi e' kamam kate' yi ate' tzaj stzi tzanla' Eufrates, nin yi ate' tzaj Egipto. Ma na mas balaj yil cho'cu' tan c'u'laje'n yi Kataj yi kaRyosil.
15 Poro ko qui na cyaju' chixomu' te Kataj, ba'n bin chitxa'e'nu' ninin jalcu'n yi na' scyetz jun chiryosilu' sbne'. Tajwe'n tan bixewe'n cyanu' kol chixomu' te yi e'chk ryos yi xomnake' yi e' kamam kate' te'j, yi najlche' tzaj tzi tzanla' Eufrates, nko na cyaju' chixomu' te chiryosil yi e' amorreo yi ate' tzone'j. Chin tajwe'n cunin yil chitxa'e'nu'. Poro yi in wetz, tu yi innajal kaxomok te Kataj, nin skabne' tane'n yi tetz tajbil, chij Josué bantz scyetz yi e' xonl Israel.
16 —Qui'. Quil kak' ama'l te yi xtxolbile'j, yi nink kilcyen yi Kataj yi kaRyosil tan kaxome'n te junt ryos.
17 Na yi Kataj yi kaRyosil, i' o' elsan tzaj scyuch' yi e' kamam kate' jak' chica'wl yi e' aj Egipto, yi ocnake' tan kabuchle'n. Nin ja ẍchaj i' yi e'chk balaj milawr sketz. Ncha'tz, ja ko' q'uicy'lej i' te yi nkaxom tzaj ẍchixo'l yi e' mas wunak.