Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 23:2-8 in Aguacateco

Help us?

Josué 23:2-8 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 nintzun e' ẍchak i' cyakil yi e' xonl Israel, scyuch' yi e' wi' banl wi', scyuch' yi e' ajcaw, scyuch' yi e' pujul xtisya', nin scyuch' yi cyajcawil yi e' sanlar. Ej, itzun yi chimolol quib nintzun taltz scyetz: “Yi in wetz, ja chintijin, nin txant tan inquime'n.
3 Ja itilwok yi e'chk takle'n yi mban Kataj scye'j yi e' kacontr, na i' mmo'c tan oyintzi' scye'j, tan tk'ol i' yi chi'ama'l sketz.
4 Ej, nin in nchinjatxon cu'n cyakil yi e'chk ama'la'tz tziwutz tetz i herens scyuch' ixonl. Tx'ilu'n cu'n oc te'j yi woque'n tan jatxle'n. Ej, nin nk'e'tz ntin ncu' injatxol yi e'chk ama'la'tz yi nsken ketzaj, ma na ncha'tz yi e'chk ama'l yi txe'n ketzaj. Cyakil yi e'chk ama'la'tz, na jop yi ama'l yi na xe't nin te yi a' Jordán, jalen tzi mar Mediterráneo yi at toque'n tzi'n.
5 Ma jalu', Kataj Ryos tz'ocopon tan chilaje'n len yi e' yi najlche' swutzak yi e'chk ama'la'tz. Nin tzitetzaje'wok yi chi'ama'l quib yi suki'nt sketz tan kaRyosil yi cawl ketz.
6 Nque'n binwok il tan banle'n tane'n yi tetz ley yi tz'iba'nt cyen tan Moisés. Xomenwok te'j quib yi na tal. Quil tzijatx len itib mu'ẍ tal te'j.
7 Quil cxomwok te cyajtza'kl yi e' awer nak yi e' cyaj cyen tzixo'lwok. Quil tzitak' k'ej yi cyetz chiryosil. Nin quil cxo'cwok jak' chica'wl. Nin quil tzitalwok chibi'. Quil tzisukwok jun iyol tan chibi' e'chk chiryosila'tz.
8 Ma na ilenin xomenwok te yi tajbil yi kaRyosil yi cawl ketz. Xomenwok te'j, chi isajle'nix tunintz.