Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 23:1-2 in Aguacateco

Help us?

Josué 23:1-2 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Itzun bantz, te yi nsken el nimix tiemp yi jale'nix tzatzin paz ẍchixo'l yi e' xonl Israel scyuch' yi e' chicontr, nin yi nsken tijin c'u'l Josué,
2 nintzun e' ẍchak i' cyakil yi e' xonl Israel, scyuch' yi e' wi' banl wi', scyuch' yi e' ajcaw, scyuch' yi e' pujul xtisya', nin scyuch' yi cyajcawil yi e' sanlar. Ej, itzun yi chimolol quib nintzun taltz scyetz: “Yi in wetz, ja chintijin, nin txant tan inquime'n.