Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 22:9-17 in Aguacateco

Help us?

Josué 22:9-17 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 Ya'stzun bantz yi chijatxol quib yi e' xonl Rubén, Gad tu yi jun k'u'j xonl Manasés, scyuch' yi e' mas chixonl yi ate' le ama'l Siló cwent Canaán. Cho'n cyaje'n Galaad, na ya'stzun cyetz chi'ama'l chi yi talnak Ryos tetz Moisés.
10 Itzun bantz, yi cyopone'n yi e' xonl Rubén, Gad tu Manasés stzi' a' Jordán cwent Canaán, nintzun e' oc tan banle'n jun k'ajbil.
11 Topone'n tzun stziblal ẍchiwi' yi e' mas xonl Israel, yi nsken bnix jun patbil tx'ixwatz cyak'un yi e' xonl Rubén tu yi e' xonl Gad tu yi jun k'u'j xonl Manasés tzi yi a' Jordán cwent Canaán.
12 Yi quibital yi e' xonl Israel yi xtxolbila'tz, nintzun e' mol quibtz le ama'l Siló, nintzun klo' e' bentz tan oyintzi' scye'j.
13 Poro bajx tzun e' bene'n cobox yajtz cya'n, tan yol scyetz yi e'a'tz yi ate' le ama'l Galaad yi at jalaj cy'en Jordán.
14 Bene'n tzun Finees yi cy'ajl Eleazar yi pale', scyuch' lajuj wi' banl wi' yi e' xonl Israel. Jujun tzun wi'tz ajcaw bentz te yi jujun k'u'j e'.
15 Yi cyopone'n scye'j yi e' xonl Rubén, Gad, tu yi junt k'u'j xonl Manasés yi ate' le ama'l Galaad, nintzun cyaltz:
16 —E'u' katanum yi e'u' xonl Israel. Ja ku'l tan yol scyeru' tan chibi' yi e' mas tanum Ryos. ¿Mbi tzun i ila'tz yi xtxolbile'j yi na chitzanu' tan banle'n? ¿Nk'e'tz pe' telse'n k'ej yi kaRyosil na chibanu'? ¿Nxac mme'l chijatxol quibu' te mero kaRyosil? ¿Mbi xac na chitzanu' tan banle'n junt patbil chitx'ixwatzu'? Na tan yi xtxolbile'j na chitzanu' tan telse'n k'ej Ryos.
17 Qui'c pe chiwutzu' te'j yi nimix cunin kil kajuch swutz Ryos. Nin tan yi e'chk kila'tz nimix cunin kaxonl chiquim tan paj.