Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 22:7 in Aguacateco

Help us?

Josué 22:7 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

7 Na yi e' xonl Manasés, cob e' el. At jun k'u'j yi cho'n tk'ol Moisés yi cyetz chiluwar le ama'l cwent Basán. Ma yi junt k'u'j, cho'n tk'ol Josué chi'ama'l jalajicy' tzaj yi a' Jordán. Yi ntaxk cha'j, nintzun tal Josué scyetz yi bajx k'u'j yi at chi'ama'l jalaj cy'en yi a' Jordán: