Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 22:6-21 in Aguacateco

Help us?

Josué 22:6-21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

6 Yi wi't tlol Josué yi xtxolbile'j scyetz, nintzun tak' i' banl squibaj. Ej nin e' jatx quibtz. Nintzun e' ajtz le cyetz chi'ama'l.
7 Na yi e' xonl Manasés, cob e' el. At jun k'u'j yi cho'n tk'ol Moisés yi cyetz chiluwar le ama'l cwent Basán. Ma yi junt k'u'j, cho'n tk'ol Josué chi'ama'l jalajicy' tzaj yi a' Jordán. Yi ntaxk cha'j, nintzun tal Josué scyetz yi bajx k'u'j yi at chi'ama'l jalaj cy'en yi a' Jordán:
8 “Ma jalu', ba'n cxa'j le itetz i ama'l. Ba'n tzicy'ajwok nin e'chk awun tu e'chk oro, tu sakal, tu brons, tu e'chk balaj ch'ich', tu balaj be'chok yi ja icambaj scye'j e' kacontr. Nin ba'n tzitak'wok mu'ẍ scyetz e' ixonl yi ate' cyen,” stzun Josué bantz scyetz.
9 Ya'stzun bantz yi chijatxol quib yi e' xonl Rubén, Gad tu yi jun k'u'j xonl Manasés, scyuch' yi e' mas chixonl yi ate' le ama'l Siló cwent Canaán. Cho'n cyaje'n Galaad, na ya'stzun cyetz chi'ama'l chi yi talnak Ryos tetz Moisés.
10 Itzun bantz, yi cyopone'n yi e' xonl Rubén, Gad tu Manasés stzi' a' Jordán cwent Canaán, nintzun e' oc tan banle'n jun k'ajbil.
11 Topone'n tzun stziblal ẍchiwi' yi e' mas xonl Israel, yi nsken bnix jun patbil tx'ixwatz cyak'un yi e' xonl Rubén tu yi e' xonl Gad tu yi jun k'u'j xonl Manasés tzi yi a' Jordán cwent Canaán.
12 Yi quibital yi e' xonl Israel yi xtxolbila'tz, nintzun e' mol quibtz le ama'l Siló, nintzun klo' e' bentz tan oyintzi' scye'j.
13 Poro bajx tzun e' bene'n cobox yajtz cya'n, tan yol scyetz yi e'a'tz yi ate' le ama'l Galaad yi at jalaj cy'en Jordán.
14 Bene'n tzun Finees yi cy'ajl Eleazar yi pale', scyuch' lajuj wi' banl wi' yi e' xonl Israel. Jujun tzun wi'tz ajcaw bentz te yi jujun k'u'j e'.
15 Yi cyopone'n scye'j yi e' xonl Rubén, Gad, tu yi junt k'u'j xonl Manasés yi ate' le ama'l Galaad, nintzun cyaltz:
16 —E'u' katanum yi e'u' xonl Israel. Ja ku'l tan yol scyeru' tan chibi' yi e' mas tanum Ryos. ¿Mbi tzun i ila'tz yi xtxolbile'j yi na chitzanu' tan banle'n? ¿Nk'e'tz pe' telse'n k'ej yi kaRyosil na chibanu'? ¿Nxac mme'l chijatxol quibu' te mero kaRyosil? ¿Mbi xac na chitzanu' tan banle'n junt patbil chitx'ixwatzu'? Na tan yi xtxolbile'j na chitzanu' tan telse'n k'ej Ryos.
17 Qui'c pe chiwutzu' te'j yi nimix cunin kil kajuch swutz Ryos. Nin tan yi e'chk kila'tz nimix cunin kaxonl chiquim tan paj.
18 Poro yi e' cyeru' na chitzanu' tan pajle'n junt tir yi ca'wl Ryos. Ej nin yi ko ja wi't el chixajsal quibu' te Ryos, tz'ul kacaws kacyakil cu'n.
19 Ma jalu', yi ko wi'nin ilc'ol tul yi ama'l kale nchopone'tu', or bin cha'jku' tan najewe'n skaxo'l, kale atit yi ca'l Ryos yi mantial tu'. Mas balaj yil cha'ju', nin yil cyetzaju' mu'ẍ cyeru' te yi ama'l kale najlcho't ketz. Na qui na kaj yil chipaju' ca'wl Ryos tan yi junt patbil chitx'ixwatzu'. Na ko ya'tz chibanu', sjalok ketz kil swutz Ryos, nin sjalok oyintzi' skaxo'l. Cha'stzun te qui na kaj yil chibanu' junt patbil chitx'ixwatzu', na at nin jun skaxo'l.
20 Ulk tx'akx ẍchic'u'lu' yi ẍe'n cu'n banak Acán yi cy'ajl Zera, yi juchul til swutz Ryos. Ja juch i' til yi saje'n tewal yi e'chk takle'n yi qui'c rmeril tan tetzal. Poro nk'e'tz ẍchuc Acán quim tan paj yi til. Ma na ja chiquim jun c'oloj, che'ch tzun yi e' chakuma'tz bantz.
21 Yi quibital yi e' xonl Rubén, Gad tu yi jun k'u'j xonl Manasés yi yola'se'j, nintzun cyaltz scyetz yi e' wi' banl wi'a'tz: