Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 22:31-32 in Aguacateco

Help us?

Josué 22:31-32 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

31 Itzun tal yi pale' Finees yi cy'ajl Eleazar: —Ma jalu', na el katxum tetz yi ba'n atit, nin xomij wi' Ryos ske'j. Na qui na chitzanu' tan telse'n k'ej i'. Ja bin kaclax tk'ab yi kacaws yi ja klo' tak' Ryos, yi jak chipaju' ca'wl i'.
32 Yi wi't baje'n yi xtxolbile'j, nintzun e' jatx quibtz. Nin e' aj tzaj cyetz Finees scyuch' yi e' mas ajcaw le chi'ama'l kale ate't yi e' mas chixonl. Yi cyopone'n, nintzun e' oc tan xtxole'n scyetz yi mbi cu'n cyal yi e' xonl Rubén, Gad tu Manasés.