Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 22

Josué 22:11-27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11Topone'n tzun stziblal ẍchiwi' yi e' mas xonl Israel, yi nsken bnix jun patbil tx'ixwatz cyak'un yi e' xonl Rubén tu yi e' xonl Gad tu yi jun k'u'j xonl Manasés tzi yi a' Jordán cwent Canaán.
12Yi quibital yi e' xonl Israel yi xtxolbila'tz, nintzun e' mol quibtz le ama'l Siló, nintzun klo' e' bentz tan oyintzi' scye'j.
13Poro bajx tzun e' bene'n cobox yajtz cya'n, tan yol scyetz yi e'a'tz yi ate' le ama'l Galaad yi at jalaj cy'en Jordán.
14Bene'n tzun Finees yi cy'ajl Eleazar yi pale', scyuch' lajuj wi' banl wi' yi e' xonl Israel. Jujun tzun wi'tz ajcaw bentz te yi jujun k'u'j e'.
15Yi cyopone'n scye'j yi e' xonl Rubén, Gad, tu yi junt k'u'j xonl Manasés yi ate' le ama'l Galaad, nintzun cyaltz:
16—E'u' katanum yi e'u' xonl Israel. Ja ku'l tan yol scyeru' tan chibi' yi e' mas tanum Ryos. ¿Mbi tzun i ila'tz yi xtxolbile'j yi na chitzanu' tan banle'n? ¿Nk'e'tz pe' telse'n k'ej yi kaRyosil na chibanu'? ¿Nxac mme'l chijatxol quibu' te mero kaRyosil? ¿Mbi xac na chitzanu' tan banle'n junt patbil chitx'ixwatzu'? Na tan yi xtxolbile'j na chitzanu' tan telse'n k'ej Ryos.
17Qui'c pe chiwutzu' te'j yi nimix cunin kil kajuch swutz Ryos. Nin tan yi e'chk kila'tz nimix cunin kaxonl chiquim tan paj.
18Poro yi e' cyeru' na chitzanu' tan pajle'n junt tir yi ca'wl Ryos. Ej nin yi ko ja wi't el chixajsal quibu' te Ryos, tz'ul kacaws kacyakil cu'n.
19Ma jalu', yi ko wi'nin ilc'ol tul yi ama'l kale nchopone'tu', or bin cha'jku' tan najewe'n skaxo'l, kale atit yi ca'l Ryos yi mantial tu'. Mas balaj yil cha'ju', nin yil cyetzaju' mu'ẍ cyeru' te yi ama'l kale najlcho't ketz. Na qui na kaj yil chipaju' ca'wl Ryos tan yi junt patbil chitx'ixwatzu'. Na ko ya'tz chibanu', sjalok ketz kil swutz Ryos, nin sjalok oyintzi' skaxo'l. Cha'stzun te qui na kaj yil chibanu' junt patbil chitx'ixwatzu', na at nin jun skaxo'l.
20Ulk tx'akx ẍchic'u'lu' yi ẍe'n cu'n banak Acán yi cy'ajl Zera, yi juchul til swutz Ryos. Ja juch i' til yi saje'n tewal yi e'chk takle'n yi qui'c rmeril tan tetzal. Poro nk'e'tz ẍchuc Acán quim tan paj yi til. Ma na ja chiquim jun c'oloj, che'ch tzun yi e' chakuma'tz bantz.
21Yi quibital yi e' xonl Rubén, Gad tu yi jun k'u'j xonl Manasés yi yola'se'j, nintzun cyaltz scyetz yi e' wi' banl wi'a'tz:
22—E'u' kawi' banl wi', sak swutz yi wi'tz Ryos, yi mas cham swutz alchok ryosil, yi qui na katzan tan banle'n junt patbil katx'ixwatz tan telse'n k'ej i', nka tan tele'n kajatxol kib te'j. Ncha'tz nk'e'tz tan kajatxol kib scyuch'u'. Na yi ya'tzk, ja klo' wi't ke'l cu'n swutz ta'n.
23Ej, nin jajk bnix ka'n tan pate'n katx'ixwatz, nka tan koyil e'chk oy tetz Ryos, nka tan joyle'n kabalajil swutz i', Ryos tz'ak'on kacaws.
24Poro yi mero bintzi i'tz, yi ja bnix yi jun k'ajbila'tz ka'n tan na'wse'n scyetz yi e' kanitxa' tzantzaj. Na ko tzun lcyal yi e' chinitxajilu' scyetz yi e' ketz kanitxa': “Yi axwok itetz, qui'c itocle'n te yi ketz Kataj yi kaRyosil yi o' xonl Israel.
25Na cyajnak cyen tk'ol Ryos yi tzanla' Jordán tetz jatxbil kaxo'l tzituch'wok. Cha'stzun te qui'c itocle'n te Kataj. ”Ej, nin ko ya'tz chiban yi chinitxa'u' scye'j yi e' ketz, tz'elepon tzun Kataj te chic'u'l yi e' ketz kanitxa'.
26Cha'stzun te ja katxum tan banle'n yi jun k'ajbila'tz. Poro nk'e'tz tan pate'n jun katx'ixwatz tibaj, nka tan toye'n e'chk oy tetz Ryos.
27Ma na ja bnix ka'n tetz tu' jun techl skaxo'l scyuch'u', nin ẍchixo'l yi kaxonl tzantzaj. Ej, nin ja bnix ka'n tan qui cyalol yi chixonlu' tzantzaj, yi qui'c cyocle'n yi e' ketz kaxonl te Kataj Ryos. Ncha'tz ja bnix ka'n tan ẍchajle'n yi ncha'tz o', ba'n kopon ẍchixo'lu' tan tak'le'n katx'ixwatz tetz Ryos tan jale'n cuybil kapaj. Ej, nin tan kabansal kib tuch' i'.

Read Josué 22Josué 22
Compare Josué 22:11-27Josué 22:11-27