Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 21:9 in Aguacateco

Help us?

Josué 21:9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 Nin yi chibi' yi e'chk tnum yi ncyak' yi e' xonl Judá scyuch' yi e' xonl Simeón scyetz yi e' xonl Leví yi e' xonl Coat, yi xonl Aarón, yi e' camban yi bajx swerti'n, i'tz: