Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 21:6-7 in Aguacateco

Help us?

Josué 21:6-7 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

6 Ncha'tz e' ban yi e' xonl Gersón yi bajx cy'ajl Leví. Oxlaj tnum e' cambaj. Yi e'chk tnuma'tz cho'n at tulak chi'ama'l yi e' xonl Isacar, tu Aser, tu Neftalí, nin yi jalajt k'u'j xonl Manasés, yi najlche' Basán.
7 Ncha'tz e' ban yi jujun k'u'j aj Leví yi e' xonl Merari. Coblaj tnum e' cambaj. Yi e'chk tnuma'tz cho'n at le chi'ama'l yi e' xonl Rubén, tu Gad nin Zabulón.