Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 21

Josué 21:31-36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
31tu Helcat nin Rehob. Ya'stzun cyaj tnum, tuml yi e'chk pstorbil.
32Ma yi e' xonl Neftalí, cyak' ox tnum tuml yi e'chk pstorbil scyetz. I'tz yi tnum Cedes, yi at tzaj Galilea, jun scyeri e'chk tnum kalel chicolwit quib yi e' yi na quim jun cyuch' cya'n tan jun xubse'n yi na chiban. Ncha'tz cyak' Hamot-dor, tu yi tnum Cartán scyetz.
33Ya'stzun yi oxlaj tnuma'tz yi ak'lij scyetz yi e' xonl Gersón, tuml yi e'chk ama'l tetz pstorbil.
34Ma scyetz yi jujun k'u'j xonl Merari yi ncha'tz e' xonl Leví, ak'lij cyaj tnum scyetz tuml e'chk pstorbil cyak'un yi e' xonl Zabulón. Yi e'chk tnuma'tz i'tz: Jocneam tu Carta,
35tu Dimna, nin yi tnum Naalal.
36Ncha'tz ak'lij cyajt tnum tuml yi pstorbil yi at chicwent yi e' xonl Rubén. Yi e'chk tnuma'tz i'tz: Beser tu Jahaza,

Read Josué 21Josué 21
Compare Josué 21:31-36Josué 21:31-36