Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 21:25-39 in Aguacateco

Help us?

Josué 21:25-39 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

25 Ma yi jun k'u'j scyeri yi e' xonl Manasés yi cob elnake', cyak' cobt tnum tuml yi e'chk pstorbil scyetz yi e' xonl Levíja'tz. I'tz yi tnum Taanac tu yi tnum Gat-rimón.
26 Ya'stzun lajuj tnuma'tz, tuml yi e'chk pstorbil yi ak'lij scyetz yi e' xonl Leví yi e' xonl Coat.
27 Ma scyetz yi jujun k'u'j xonl Leví, yi e' xonl Gersón, ak'lij cob tnum scyetz, yi cho'n at chicwent yi e' xonl Manasés. Yi cob tnuma'tz i'tz: Beestera tu Golán, yi at cwent Basán. Yi tnum Golán i'tz jun scyeri e'chk tnum kalel chicolwit quib yi e' yi na quim jun cyuch' cya'n tan jun xubse'n yi na chiban. Ak'lij yi cob tnuma'tz scyetz tuml yi e'chk pstorbil.
28 Ma yi e' xonl Isacar, cyak' cyaj tnum scyetz. I'tz yi tnum Cisón tu Daberat,
29 tu Jarmut, tu yi tnum En-ganim. Ya'stzun cyaj tnuma'tz tuml chipstorbil yi ak'lij scyetz cyak'un yi e' xonl Isacar.
30 Ma yi e' xonl Aser, cyak' cyaj tnum scyetz. I'tz yi tnum Misael tu Abdón,
31 tu Helcat nin Rehob. Ya'stzun cyaj tnum, tuml yi e'chk pstorbil.
32 Ma yi e' xonl Neftalí, cyak' ox tnum tuml yi e'chk pstorbil scyetz. I'tz yi tnum Cedes, yi at tzaj Galilea, jun scyeri e'chk tnum kalel chicolwit quib yi e' yi na quim jun cyuch' cya'n tan jun xubse'n yi na chiban. Ncha'tz cyak' Hamot-dor, tu yi tnum Cartán scyetz.
33 Ya'stzun yi oxlaj tnuma'tz yi ak'lij scyetz yi e' xonl Gersón, tuml yi e'chk ama'l tetz pstorbil.
34 Ma scyetz yi jujun k'u'j xonl Merari yi ncha'tz e' xonl Leví, ak'lij cyaj tnum scyetz tuml e'chk pstorbil cyak'un yi e' xonl Zabulón. Yi e'chk tnuma'tz i'tz: Jocneam tu Carta,
35 tu Dimna, nin yi tnum Naalal.
36 Ncha'tz ak'lij cyajt tnum tuml yi pstorbil yi at chicwent yi e' xonl Rubén. Yi e'chk tnuma'tz i'tz: Beser tu Jahaza,
37 tu Cademot, nin yi tnum Mefaat. Ya'stzun yi cyaj tnum yi ak'lij scyetz.
38 Ncha'tz ak'lij cyajt tnum yi at chicwent yi e' xonl Gad. Yi e'chk tnuma'tz i'tz: Ramot, yi at cwent Galaad, nin yi na xcon tetz colbil ib, tu yi tnum Mahanaim,
39 tu Hesbón, nin yi tnum Jazer. Ya'stzun yi cyajt tnuma'tz yi ak'lij scyetz tuml yi e'chk pstorbil.