Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 21:22-28 in Aguacateco

Help us?

Josué 21:22-28 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

22 tu yi tnum Kibsaim, nin Bet-horón. Cyetzaj tzun yi cyaj tnuma'tz tuml yi e'chk pstorbil.
23 Ma yi e' xonl Dan, cyak' coboxt tnum scyetz. I'tz yi e'chk tnum: Elteque tu Gibetón, Ajalón nin Gat-rimón.
24 Ya'stzun yi cyajt tnuma'tz tuml yi e'chk pstorbil yi ak'lij scyetz cyak'un yi e' xonl Dan.
25 Ma yi jun k'u'j scyeri yi e' xonl Manasés yi cob elnake', cyak' cobt tnum tuml yi e'chk pstorbil scyetz yi e' xonl Levíja'tz. I'tz yi tnum Taanac tu yi tnum Gat-rimón.
26 Ya'stzun lajuj tnuma'tz, tuml yi e'chk pstorbil yi ak'lij scyetz yi e' xonl Leví yi e' xonl Coat.
27 Ma scyetz yi jujun k'u'j xonl Leví, yi e' xonl Gersón, ak'lij cob tnum scyetz, yi cho'n at chicwent yi e' xonl Manasés. Yi cob tnuma'tz i'tz: Beestera tu Golán, yi at cwent Basán. Yi tnum Golán i'tz jun scyeri e'chk tnum kalel chicolwit quib yi e' yi na quim jun cyuch' cya'n tan jun xubse'n yi na chiban. Ak'lij yi cob tnuma'tz scyetz tuml yi e'chk pstorbil.
28 Ma yi e' xonl Isacar, cyak' cyaj tnum scyetz. I'tz yi tnum Cisón tu Daberat,