Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 21:20-23 in Aguacateco

Help us?

Josué 21:20-23 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Ma yi e' xonl Efraín, cyak' coboxt tnum scyetz yi e' mas xonl Leví yi e' xonl Coat.
21 Ak'lij yi tnum Siquem scyetz, yi cho'n at wi'wtz Efraín. Ej, nin yi jun tnuma'tz Siquem, i'tz junt scyeri e'chk tnum kalel chicolwit quib yi e' yi na quim jun cyuch' cya'n tan jun xubse'n yi na chiban. Ncha'tz ak'lij yi tnum Gezer scyetz,
22 tu yi tnum Kibsaim, nin Bet-horón. Cyetzaj tzun yi cyaj tnuma'tz tuml yi e'chk pstorbil.
23 Ma yi e' xonl Dan, cyak' coboxt tnum scyetz. I'tz yi e'chk tnum: Elteque tu Gibetón, Ajalón nin Gat-rimón.