Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 20:8 in Aguacateco

Help us?

Josué 20:8 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

8 Ncha'tz je' chisicy'ol yi tnum Beser, yi at chicwent yi e' xonl Rubén, yi cho'n at jalaj cy'en yi a' Jordán, kale atit yi ẍk'ajlaj yi at le ama'l tz'inunin tu'. Ncha'tz je' chisicy'ol yi tnum Ramot, yi at chicwent yi e' xonl Gad. Ncha'tz yi tnum Golán, yi at cwent Basán, kale najlche't yi e' xonl Manasés.