Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 1:2-12 in Aguacateco

Help us?

Josué 1:2-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 Itzun tal Kataj tetz: “Ma jalu' Josué, ja quim Moisés, yi inchakum. Cha'stzun te tajwe'n tan abajxe'n cy'en ẍchiwutz cyakil yi e' mas atanum, yi e' xonl Israel, wi yi a' Jordán, bantz itopone'n swutz yi ama'l yi swak'e' tzitetz.
3 ”Suki'nt cyakil yi e'chk ama'la'tz wa'n tzitetz, chi walnak tetz Moisés. Cyakil yi ama'l kale cxicy'e'twok, itetz sbne'.
4 Suki'nt yi e'chk ama'la'tz tzitetz, yi na xe'tnin te yi ama'l tz'inunin tu' jalen te yi wi'wtz Líbano. Ma tele'n tzi'n, cho'n na xe't tzaj tzi yi jun chin wutzile'n tzanla' Eufrates, nin na opon jalen te yi mar Mediterráneo, kale na cwe't yi k'ej. Nin na jop cyakil yi chi'ama'l yi e' hitita.
5 ”Cya'l jun xcye' tzawe'j Josué te yi cobox k'ej yi atiẍ tzone'j wuxtx'otx', na chinxomok tzawe'j, chi banakin te'j Moisés. Quil ẍwil cyen achuc, na ilenin chinxomok tzawe'j.
6 Benk awukan ttx'otx' nin quil cxob, na aẍ cẍocopon tan jatxle'n cu'n chi'ama'l yi e' intanume'j. Yi ama'la'tz, ya'stzun yi suki'nt wa'n scyetz imam ite'.
7 Ntin na taj yi benk awukan ttx'otx', nin yi quil cxob. Nque'n il tan banle'n tane'n cyakil yi ley yi talnak yi inchakum Moisés tzatz. Xomen te'j, quib yi na tal, bantz penin sk'il sban cyakil yi e'chk takle'n yil tzaban.
8 ”Ntin na taj yi quil tz'el te ac'u'l, yi mbi na tal yi liwr kale atit yi wetz inca'wl. Sk'ejl nin lak'bal na taj yil tzatxum yi mbi na tal. Nin kol cxom te'j, penin sk'il sbne' cyakil yi tzabne'.
9 ”Qui bin cxob. Benk awukan ttx'otx'. ¡Quiwit! Quil tzacabej ac'u'l, na in awAjcawil, nin in aRyosil, nin chinxomok tzawe'j alchok cẍa'jnint.”
10 Toque'n tzun Josué tan chicawe'n yi e' mas ajcaw yi ate' ẍchixo'l yi e' xonl Israel.
11 Itzun taltz scyetz: “Chibenku' ẍchixo'l yi e' katanum, nin cyale'u' scyetz: ‘Banwok list iwa'. Na le oxt k'ej kicy'pon wi a' Jordán tan ketzal yi ama'l yi ja wi't suk Kataj yi kaRyosil sketz,’ che'chu' sban.”
12 Ncha'tz jilon Josué scyetz yi e' xonl Rubén, scyuch' yi e' xonl Gad, scyuch' jun k'u'j scyeri e' xonl Manasés yi cob elnake'.