Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 1:2 in Aguacateco

Help us?

Josué 1:2 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 Itzun tal Kataj tetz: “Ma jalu' Josué, ja quim Moisés, yi inchakum. Cha'stzun te tajwe'n tan abajxe'n cy'en ẍchiwutz cyakil yi e' mas atanum, yi e' xonl Israel, wi yi a' Jordán, bantz itopone'n swutz yi ama'l yi swak'e' tzitetz.