Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 1:13 in Aguacateco

Help us?

Josué 1:13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 Itzun taltz scyetz: “Ulk tx'akx yi yol Moisés, yi inchakum, ẍchic'u'lu'. Na je yol i'e'j: ‘Kataj, yi kaRyosil mmak'on yi ama'le'j tan cyetzalu' nin tan cya'te'nu' swutz,’ chij i' ban.