Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 19

Josué 19:7-36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Ncha'tz ak'lij yi coboxt tnume'j scyetz: Yi En-rimón, Eter, tu Asán, tuml yi e'chk aldeyil,
8tuml cyakil yi e'chk aldeyil yi at jalen Baalat-beer, yi ncha'tz na bi'aj Ramat, cwent Néguev. Ya'stzun yi e'chk ama'l yi ak'lij scyetz yi e' xonl Simeón.
9Yi e'chk ama'la'tz yi ak'lij scyetz yi e' xonl Simeón, cho'n at le chi'ama'l yi e' xonl Judá. Na yi e' xonl Judája'tz nim cyetz chi'ama'l ak'lij. Cha'stzun te ak'lij mu'ẍ scyetz yi e' xonl Simeón.
10Ma yi toxi'n ama'l yi oc swerti'n te'j, cyetz yi e' xonl Zabulón ban. Cho'n topone'n chimojom jalen Sarid.
11Nin na ocpon chimojom jalen Marala, nin na opon jalen Dabeset. Nin cho'n na opontz jalen kale atite't yi tal ne'ẍ a', yi at swutz Jocneam.
12Yi na el Sarid, na bentz le'lnak tzi'n, na opontz Quislot-tabor, ncha'tz na icy'aktz Daberat. Nin cho'n na jepontz Jafía.
13Kalena's tzun na el jalen Gat-hefer, na icy'ak Ita-cazín, nin na opon Rimón, ncha'tz na xa'k tzaj tan welt Nea.
14Ma yi mojom je'n tzi'n, na xa'k tzaj tan welt le ama'l Hanatón, nin na elpon le joco'j Jefte-el.
15At coblaj tnum le ama'la'tz tuml yi e'chk aldeyil. Yi chibi' yi e'chk tnuma'tz i'tz: Catat, Naalad, Simrón, Idala tu Belén.
16Ya'stzun yi ama'la'tz tuml yi e'chk aldeyil yi ak'lij scyetz yi e' xonl Zabulón. Xomquen tu' te tajlal yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.
17Yi cyaji'n ama'l yi oc swerti'n te'j i'tz yi ak'lij scyetz yi e' xonl Isacar, nin xomquen tu' te yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.
18Yi cy'anl tetz yi chi'ama'l i'tz, yi e'chk tnum Jezreel, Quesulot, Sunem.
19Hafaraim, Sihón tu Anarahat.
20Ncha'tz yi tnum Rabit, Quisión tu Abez.
21Remet tu En-ganim, En-hada tu Bet-pases.
22Nin yi mojomil na opon Tabor Sahazima tu Bet-semes nin na opon stzi' yi tzanla' Jordán. Cyakil yi ama'la'tz i'tz waklaj tnum tuml yi e'chk aldey yi at chicwent.
23Nin ya'stzun yi ama'l yi ak'lij scyetz yi xonl Isacar. Xomquen tu' te yi jujun k'u'j e'.
24Yi to'i'n ama'l yi oc swerti'n te'j i'tz yi ak'lij scyetz yi e' xonl Aser. Nin xomquen tu' te yi jujun k'u'j e'.
25Yi ama'la'tz i'tz kale atit yi e'chk tnum Helcat Halí, Betén tu Acsaf,
26tu yi Alamelec, Amad tu Miseal. Te yi jalaj xlaja'tz, ja aj lo'cnak, jalen wi'wtz Carmelo tu Sihor-libnat.
27Ma yi jalaj tele'n tzi'n na opon je'n tzi'n Bet-dagón, nin na opon xlaj yi chi'ama'l yi e' xonl Zabulón yi at ẍk'ajlaj Jefte-el, tu Betemec, Neiel, nin na opon Cabul.
28Cyakil yi ama'la'tz i'tz yi cy'anl tetz yi ama'l Abdón, Rehob, Hamón tu Caná, jalen yi na opon te yi jun chin wutzile'n tnum Sidón.
29Ncha'tz yi mojom na opon jalen Ramá. Ej, nin na opontz le yi tnum Tiro, yi at tapij te'j. Nintzun na bentz jalen te yi ama'l Hosa, nin na opon tzi yi mar Mediterráneo tu Mahaleb, nin Aczib.
30Ncha'tz opon cunin yi mojoma'tz jalen Uma, Afec nin Rehob. Junak cob tzun tnum tu yi e'chk aldeyil.
31Ya'stzun yi e'chk ama'l yi ak'lij scyetz yi e' xonl Aser. Xomquen tu' te'j yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.
32Yi kaki'n ama'l yi oc swerti'n te'j i'tz yi ak'lij scyetz yi e' xonl Neftalí. Xomquen tu' te yi jujun k'u'j e'.
33Yi mojomil yi chi'ama'l, na opon jalen Helef, Alón-saanamin tu Adáni-neced, tu Jabneel jalen Lacum, nin na opontz jalen Jordán.
34Nin na ajt lo'cnak tzi'n jalen Aznot-tabor tu Hucoc. Ma yi cwe'n tzi'n, na opon te yi chi'ama'l yi e' xonl Zabulón. Ma yi toque'n tzi'na'tz na opon te yi chi'ama'l yi e' xonl Aser. Ma yi tele'n tzi'n na opon yi chimojom kale atit yi tzanla' Jordán.
35Ma yi e'chk tnum yi at tapij te'j yi ak'lij scyetz i'tz: Sidim, Zer, Hamat, Racat, Cineret,
36Adána, Ramá, Hazor, Cedes, Edrei, En-hazor, Irón tu Migdal-el nin Horem, Bet-anat tu Bet-semes. Cyakil yi e'chk tnuma'tz i'tz belujlaj, tuml yi e'chk aldey yi at naka'jil.

Read Josué 19Josué 19
Compare Josué 19:7-36Josué 19:7-36