Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 19:32 in Aguacateco

Help us?

Josué 19:32 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

32 Yi kaki'n ama'l yi oc swerti'n te'j i'tz yi ak'lij scyetz yi e' xonl Neftalí. Xomquen tu' te yi jujun k'u'j e'.