Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué - Josué 18

Josué 18:8-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Ej, itzun yi e' yi at chibembil tan cu'se'n techl yi e'chk ama'la'tz, weko'n ib nin e' bantz. Nintzun ben tlol Josué-tz scyetz: “Quibene'nk tan tilwe'n tircu'n yi ama'l. Nin jatxwok cu'n. Ma yil bnix, ba'n cxa'jtzajwok. Nin yil cxu'ltwok tzone'j Siló, nocopon tan tx'ilu'n te'j, tan jakle'n tetz Kataj yi na' taw yi jujun piẍ sbne'.”
9Nintzun e' ben yi e' yaja'tz tan tilwe'n tircu'n yi ama'l. Juk cuntu' el cyakil yi e'chk ama'la'tz tuml yi e'chk tnum yi at tc'u'l. Nin baj cu' chitz'ibaltz swutz u'j yi ẍe'n cunin ban. Yi bnixe'n, nintzun e' aj tzajtz kale chimolone't quib yi e' mas chitanum le ama'l Siló.
10Kalena's tzun toque'n tx'ilu'ntz te'j swutz cu'n Kataj. I' tzun cawuntz te'j yi na' taw yi jujun piẍ sbne'.
11Toque'n tzun tx'ilu'n tan tilwe'n yi na' chicyaje't cyen yi e' xonl Benjamín, xomquen tu' te tajlal yi jujun najal. Cho'n tzun chinoje'n cyen te yi tx'otx' yi at nicy'al yi chi'ama'l yi e' xonl Judá, tu yi e' xonl Ẍep.
12Yi mojomil yi ama'la'tz i'tz: Te yi jalaj je'n tzi'n, cho'n xe't tzaj tzi a' Jordán. Nin xom tzaj xlaj Jericó. Xomnin tunintz wi'wtz. Cho'n tzun ticy'e'ntz le ama'l tz'inunin tu' cwent Bet-avén.
13Kalena's tzun mu'l jak' cu'n yi tnum yi na bi'aj Luz, yi ncha'tz na bi'aj Betel. Nintzun na copon Atarot-adar, yi at wi yi ju'wtz swutz cu'n yi tal tnum Bet-horón, yi at tzak' cu'n tzaj.
14Kalena's tzun micy'pontz tan topone'n jalen Quiriat-baal. Yi Quiriat-baala'tz ncha'tz na bi'aj Quiriat-jearim, nin cho'n at chicwent yi e' xonl Judá. Ya'stzun yi mojom te yi jalaja'tz toque'n tzi'n.

Read Josué 18Josué 18
Compare Josué 18:8-14Josué 18:8-14