Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 18:5-24 in Aguacateco

Help us?

Josué 18:5-24 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Tajwe'n yi juk cuntu' piẍ cyulej yi e'chk ama'la'tz. Quil jop yi chi'ama'l yi e' xonl Judá yi txe'n cyetzaj yi at cwe'n tzi'n, na ja wi't ak'lij cyetz. Ncha'tz yi e' xonl Ẍep yi cho'n mak'lij yi cyetz chi'ama'l je'n tzi'n, poro txe'n chicambaj.
6 Ma yi axwok itetz, yil cxbenwok, jatxwok cu'n yi ama'l, nin juk piẍ tzitulejwok. Kalena's tzun tz'ultz ita'n tzinwutz tan woque'n tan tx'ilu'n te'j, tan injakol tetz Kataj yi kaRyosil, yi na' taw tz'an yi jujun piẍa'tz.
7 Ma yi jun k'u'j xonl Leví, qui'c cyetz chi'ama'l sbne'. Na yi e' cyetz chixconk tetz kapale'il swutz Kataj. Ma yi e' xonl Gad, scyuch' yi e' xonl Rubén, tu yi jun k'u'j xonl Manasés, ja wi't cyech wutz yi cyetz chi'ama'l yi at swutz len yi a' Jordán. Na Moisés yi ẍchakum Kataj, i' mmak'on yi cyetz chi'ama'l,” stzun Josué bantz.
8 Ej, itzun yi e' yi at chibembil tan cu'se'n techl yi e'chk ama'la'tz, weko'n ib nin e' bantz. Nintzun ben tlol Josué-tz scyetz: “Quibene'nk tan tilwe'n tircu'n yi ama'l. Nin jatxwok cu'n. Ma yil bnix, ba'n cxa'jtzajwok. Nin yil cxu'ltwok tzone'j Siló, nocopon tan tx'ilu'n te'j, tan jakle'n tetz Kataj yi na' taw yi jujun piẍ sbne'.”
9 Nintzun e' ben yi e' yaja'tz tan tilwe'n tircu'n yi ama'l. Juk cuntu' el cyakil yi e'chk ama'la'tz tuml yi e'chk tnum yi at tc'u'l. Nin baj cu' chitz'ibaltz swutz u'j yi ẍe'n cunin ban. Yi bnixe'n, nintzun e' aj tzajtz kale chimolone't quib yi e' mas chitanum le ama'l Siló.
10 Kalena's tzun toque'n tx'ilu'ntz te'j swutz cu'n Kataj. I' tzun cawuntz te'j yi na' taw yi jujun piẍ sbne'.
11 Toque'n tzun tx'ilu'n tan tilwe'n yi na' chicyaje't cyen yi e' xonl Benjamín, xomquen tu' te tajlal yi jujun najal. Cho'n tzun chinoje'n cyen te yi tx'otx' yi at nicy'al yi chi'ama'l yi e' xonl Judá, tu yi e' xonl Ẍep.
12 Yi mojomil yi ama'la'tz i'tz: Te yi jalaj je'n tzi'n, cho'n xe't tzaj tzi a' Jordán. Nin xom tzaj xlaj Jericó. Xomnin tunintz wi'wtz. Cho'n tzun ticy'e'ntz le ama'l tz'inunin tu' cwent Bet-avén.
13 Kalena's tzun mu'l jak' cu'n yi tnum yi na bi'aj Luz, yi ncha'tz na bi'aj Betel. Nintzun na copon Atarot-adar, yi at wi yi ju'wtz swutz cu'n yi tal tnum Bet-horón, yi at tzak' cu'n tzaj.
14 Kalena's tzun micy'pontz tan topone'n jalen Quiriat-baal. Yi Quiriat-baala'tz ncha'tz na bi'aj Quiriat-jearim, nin cho'n at chicwent yi e' xonl Judá. Ya'stzun yi mojom te yi jalaja'tz toque'n tzi'n.
15 Ma yi mojomil tetz cwe'n tzi'n, cho'n na xe't tzaj xtx'u'c Quiriat-jearim. Tunin na xomnin kale na itz'e't yi a' Neftoa.
16 Nin cho'n na cu'-tz, jalen yi na opon te yi ju'wtz yi at swutzo'c tzaj yi joco'j Ben-hinom, yi at tibe'n yi joco'j Refaim. Xomnin tunintz te yi joco'j Hinom, na icy'tz Jebús, nin na jepontz kale atit yi ne'ẍ a' En-rogel.
17 Kalena's tzun na pakxijtz le je'nak tzi'n. Nin na je' cu'ntz le ama'l Ense-mes. Nin na cu'-tz jalen Gelilot, yi ama'l yi cho'n at swutz cyen yi txala'j Adumín. Nintzun na copontz wutz c'ub tu Boán yi cy'ajl Rubén.
18 Ncha'tz na icy'ak swutze'n yi txala'j yi at swutz cyen yi ẍk'ajlaj Jordán. Kalena's tzun na copontz tzi a' Jordán.
19 Na icy'ak cu'n tibe'n yi ama'l Bet-hogla. Nin na tzajpontz tzi' yi mar yi chin c'a' nin tan atz'um, kale na tzajpont yi a' Jordán. Ya'stzun yi mojom le jalaj cwe'n tzi'n.
20 Yi a' Jordán ya'stzun mojom le jalaj xlaj tele'n tzi'n. Ya'stzun e'chk mojomil yi e'chk ama'l yi jatxlij ẍchiwutz yi e' xonl Benjamín, xomquen tu' te yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.
21 Yi e'chk tnum yi cyetzaj yi jun k'u'j xonl Benjamín i'tz: Jericó, Bet-hogla, Emec-casis.
22 Tu Bet-arabá, Zemaraim, Betel.
23 Tu Avim, Pará, Ofra.
24 Tu Quefar-haamoni, tu Ofni, nin Geba. Ya'stzun yi coblaj tnum tuml yi e'chk aldeyil.