Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 18:3-6 in Aguacateco

Help us?

Josué 18:3-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Nintzun ben tlol Josué scyetz yi e'a'tz: “¿Mbi na ich'iwwok, yi qui na itz'amwoke'n yi iluwar yi ja wi't tak' Kataj tzitetz, yi Kataj yi i' chiRyosil yi e' kamam kate'?
4 Ma jalu', sicy'woke'n ox ox yaj te yi jujun k'u'j axwok yi txe'n ak'lij iluwar, na nchiben inchakol tan tilwe'n yi e'chk ama'l, bantz kilol yi ẍe'n kaban tan jatxle'n cu'n tziwutz. Yil chiben, ba'n chitz'ib tzaj yi ẍe'n tane'n yi ama'l.
5 Tajwe'n yi juk cuntu' piẍ cyulej yi e'chk ama'la'tz. Quil jop yi chi'ama'l yi e' xonl Judá yi txe'n cyetzaj yi at cwe'n tzi'n, na ja wi't ak'lij cyetz. Ncha'tz yi e' xonl Ẍep yi cho'n mak'lij yi cyetz chi'ama'l je'n tzi'n, poro txe'n chicambaj.
6 Ma yi axwok itetz, yil cxbenwok, jatxwok cu'n yi ama'l, nin juk piẍ tzitulejwok. Kalena's tzun tz'ultz ita'n tzinwutz tan woque'n tan tx'ilu'n te'j, tan injakol tetz Kataj yi kaRyosil, yi na' taw tz'an yi jujun piẍa'tz.