Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 18:19-28 in Aguacateco

Help us?

Josué 18:19-28 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

19 Na icy'ak cu'n tibe'n yi ama'l Bet-hogla. Nin na tzajpontz tzi' yi mar yi chin c'a' nin tan atz'um, kale na tzajpont yi a' Jordán. Ya'stzun yi mojom le jalaj cwe'n tzi'n.
20 Yi a' Jordán ya'stzun mojom le jalaj xlaj tele'n tzi'n. Ya'stzun e'chk mojomil yi e'chk ama'l yi jatxlij ẍchiwutz yi e' xonl Benjamín, xomquen tu' te yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.
21 Yi e'chk tnum yi cyetzaj yi jun k'u'j xonl Benjamín i'tz: Jericó, Bet-hogla, Emec-casis.
22 Tu Bet-arabá, Zemaraim, Betel.
23 Tu Avim, Pará, Ofra.
24 Tu Quefar-haamoni, tu Ofni, nin Geba. Ya'stzun yi coblaj tnum tuml yi e'chk aldeyil.
25 Ncha'tz cyetzaj Gabaón, tu Ramá, tu Beerot,
26 tu Mizpa, tu Cafira, tu Mozah,
27 tu Requem, tu Irpeel, tu Tarala,
28 tu Sela, tu Elef, tu Jebús yi ncha'tz na bi'aj Jerusalén, tu Gabaa, nin Quiriat. Ya'stzun yi cyajlajt tnum tuml yi e'chk aldeyil yi ak'lij scyetz yi e' xonl Benjamín.