Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 18:17-25 in Aguacateco

Help us?

Josué 18:17-25 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

17 Kalena's tzun na pakxijtz le je'nak tzi'n. Nin na je' cu'ntz le ama'l Ense-mes. Nin na cu'-tz jalen Gelilot, yi ama'l yi cho'n at swutz cyen yi txala'j Adumín. Nintzun na copontz wutz c'ub tu Boán yi cy'ajl Rubén.
18 Ncha'tz na icy'ak swutze'n yi txala'j yi at swutz cyen yi ẍk'ajlaj Jordán. Kalena's tzun na copontz tzi a' Jordán.
19 Na icy'ak cu'n tibe'n yi ama'l Bet-hogla. Nin na tzajpontz tzi' yi mar yi chin c'a' nin tan atz'um, kale na tzajpont yi a' Jordán. Ya'stzun yi mojom le jalaj cwe'n tzi'n.
20 Yi a' Jordán ya'stzun mojom le jalaj xlaj tele'n tzi'n. Ya'stzun e'chk mojomil yi e'chk ama'l yi jatxlij ẍchiwutz yi e' xonl Benjamín, xomquen tu' te yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.
21 Yi e'chk tnum yi cyetzaj yi jun k'u'j xonl Benjamín i'tz: Jericó, Bet-hogla, Emec-casis.
22 Tu Bet-arabá, Zemaraim, Betel.
23 Tu Avim, Pará, Ofra.
24 Tu Quefar-haamoni, tu Ofni, nin Geba. Ya'stzun yi coblaj tnum tuml yi e'chk aldeyil.
25 Ncha'tz cyetzaj Gabaón, tu Ramá, tu Beerot,